Kỹ Năng Kinh Doanh Bất Động Sản

Các kỹ năng:

Tìm thông tin

Tìm khách hàng (Marketing)

Bán hàng (Sale)

Khi bạn tham gia đầu tư, kinh doanh bất động sản